طرح لوزی

هر مترمربع

هزار تومان ۳۱۰
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۵۵۰ هزار تومان
 • رنگ مسی ۶۵۰ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۵۷۰ هزار تومان
 • این طرح داری اندازه های استاندارد نیز می باشد

طرح الماس سیزل

هر مترمربع

هزار تومان ۴۴۰
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۴۷۰ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۵۲۰ هزار تومان
 • رنگ مسی ۵۷۰ هزار تومان
 • این طرح داری اندازه های استاندارد نیز می باشد

طرح نیزه ای

هر مترمربع

هزار تومان ۳۷۰
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۴۱۰ هزار تومان
 • رنگ مسی ۵۱۰ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۴۷۰ هزار تومان

طرح سه وجهی

هر مترمربع

هزار تومان ۴۹۰
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ مسی - برنز ۵۵۰ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۵۷۰ هزار تومان

طرح بازوبندی (خشتی)

هر مترمربع

هزار تومان ۴۹۰
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۵۵۰ هزار تومان
 • رنگ مسی ۶۵۰هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۵۷۰ هزار تومان

طرح شش ضلعی

هر مترمربع

هزار تومان ۴۰۰
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۴۵۰ هزار تومان
 • رنگ مسی - برنز ۵۵۰ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۴۷۰ هزار تومان
 • این طرح داری اندازه های استاندارد نیز می باشد

طرح اریب

هر مترمربع

هزار تومان ۴۰۰
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۴۳۰ هزار تومان
 • رنگ مسی - برنز ۵۳۰ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۵۰۰ هزار تومان

طرح شکسته

هر مترمربع

هزار تومان ۴۹۰
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۵۵۰ هزار تومان
 • رنگ مسی - برنز ۶۵۰ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۵۸۰ هزار تومان

طرح خورشیدی

هر مترمربع

هزار تومان ۶۸۰
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۷۵۰ هزار تومان
 • رنگ مسی ۸۵۰ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۸۰۰ هزار تومان

طرح آجری نامنظم

هر مترمربع

هزار تومان ۳۳۰
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۳۶۰ هزار تومان
 • رنگ مسی ۴۶۰هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۴۲۰ هزار تومان

طرح ماهور

هر مترمربع

هزار تومان ۳۵۰
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۴۱۰ هزار تومان
 • رنگ مسی - برنز ۵۱۰ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۴۶۰ هزار تومان

طرح رویال

هر مترمربع

هزار تومان ۴۷۰
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۵۳۰ هزار تومان
 • رنگ مسی ۵۳۰ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۵۷۰ هزار تومان

طرح گل و درخت

هر مترمربع

هزار تومان ۵۳۰
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی۵۹۰ هزار تومان
 • رنگ مسی ۶۹۰ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۶۲۰ هزار تومان

طرح شفق

هر مترمربع

هزار تومان ۵۰۰
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۵۶۰ هزار تومان
 • رنگ مسی ۶۶۰ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۵۸۰ هزار تومان

طرح ماندلا

هر مترمربع

هزار تومان ۴۹۰
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۵۴۰ هزار تومان
 • رنگ مسی ۶۴۰هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۶۵۰ هزار تومان

طرح حجمی

هر مترمربع

هزار تومان ۴۰۰
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۴۹۰ هزار تومان
 • رنگ مسی ۵۹۰هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۵۷۰ هزار تومان

طرح کلاسیک

هر مترمربع

هزار تومان ۳۱۰
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ مسی - برنز ۳۵۰ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۴۰۰ هزار تومان

طرح افشان

هر مترمربع

هزار تومان ۳۲۰
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ مسی - برنز ۳۵۰ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۴۵۰ هزار تومان

طرح ساویس

هر مترمربع

هزار تومان ۴۴۰
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۴۹۰ هزار تومان
 • رنگ مسی ۵۹۰ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۵۷۰ هزار تومان

طرح لوزی منحنی

هر مترمربع

هزار تومان ۸۲۰
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۹۰۰ هزار تومان
 • رنگ مسی ۱ میلیون تومان
 • رنگ دودی - آبی ۹۹۵ هزار تومان