طرح لوزی

هر مترمربع

هزار تومان ۲۹۳
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۳۴۵ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۴۱۰ هزار تومان
 • این طرح داری اندازه های استاندارد نیز می باشد
 • هزینه نصب متر مربع ۹۰ هزار تومان

طرح الماس

هر مترمربع

هزار تومان ۴۴۲
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۴۸۱ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۵۴۶ هزار تومان
 • ویژگیهزینه نصب متر مربع ۱۱۰ هزار تومان

طرح سیزل

هر مترمربع

هزار تومان ۵۷۳
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۶۱۱ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۶۷۶ هزار تومان
 • ویژگیهزینه نصب متر مربع ۱۱۰ هزار تومان

طرح نیزه ای

هر مترمربع

هزار تومان ۳۵۱
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۴۰۳ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۴۸۱ هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع ۱۱۰ هزار تومان

طرح بازوبندی

هر مترمربع

هزار تومان ۴۸۸
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۵۶۶ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۵۹۲ هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع ۱۳۰ هزار تومان

طرح خشتی

هر مترمربع

هزار تومان ۴۸۸
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۵۶۶ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۵۹۲ هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع ۱۳۰ هزار تومان

طرح شش ضلعی

هر مترمربع

هزار تومان ۳۹۰
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۴۵۵ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۴۸۱ هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع ۱۱۰ هزار تومان

طرح اریب

هر مترمربع

هزار تومان ۳۹۰
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۴۲۹ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۵۲۰ هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع ۱۱۰ هزار تومان

طرح خورشیدی

هر مترمربع

هزار تومان ۷۵۴
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۸۴۵ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۹۱۰ هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع ۱۵۰ هزار تومان

طرح نامنظم

هر مترمربع

هزار تومان ۴۶۸
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۵۰۷ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۵۸۵ هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع ۱۱۰ هزار تومان

طرح آجری

هر مترمربع

هزار تومان ۴۶۸
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۵۰۷ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۵۸۵ هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع ۱۳۰ هزار تومان

طرح رویال

هر مترمربع

هزار تومان ۴۸۱
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۵۵۹ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۶۱۱ هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع ۱۱۰ هزار تومان

طرح درخت

هر مترمربع

هزار تومان ۵۴۰
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی۶۱۸ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۶۵۷ هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع ۱۳۰ هزار تومان

طرح گل

هر مترمربع

هزار تومان ۵۴۰
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی۶۱۸ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۶۵۷ هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع ۱۳۰ هزار تومان

طرح ماندلا

هر مترمربع

هزار تومان ۵۴۰
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۶۱۸ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۶۵۷ هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع ۱۳۰ هزار تومان

طرح حجمی

هر مترمربع

هزار تومان ۴۲۳
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۴۷۵ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۵۴۰ هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع ۱۳۰ هزار تومان

طرح کلاسیک

هر مترمربع

هزار تومان ۲۹۳
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ مسی - برنز ۳۴۵ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۴۱۰ هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع ۹۰ هزار تومان

طرح افشان

هر مترمربع

هزار تومان ۴۸۱
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ مسی - برنز ۵۲۰ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۵۸۵ هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع ۱۳۰ هزار تومان

طرح ساویس

هر مترمربع

هزار تومان ۴۴۲
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۵۰۷ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۶۱۱ هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع ۱۱۰ هزار تومان

طرح لوزی منحنی

هر مترمربع

هزار تومان ۹۳۶
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۱۰۴۰ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۱۱۶۴ هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع ۱۳۰ هزار تومان

طرح سه وجهی

هر مترمربع

هزار تومان ۵۰۷
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز - طلایی ۵۸۵ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۶۱۱ هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع ۱۱۰ هزار تومان

طرح شکسته

هر مترمربع

هزار تومان ۴۸۸
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۵۶۶ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۶۰۵ هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع ۱۳۰ هزار تومان

طرح کورپ

هر مترمربع

هزار تومان ۴۸۸
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۵۶۶ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۶۰۵ هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع ۱۳۰ هزار تومان

طرح آبشاری

هر مترمربع

هزار تومان ۵۲۰
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

طرح ساچلی

هر مترمربع

هزار تومان ۸۷۸
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز - طلایی ۹۵۶ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۱۰۸۶ هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع ۱۵۰ هزار تومان

طرح نیزه ای جدید

هر مترمربع

هزار تومان ۴۰۳
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز - طلایی ۴۵۵ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۵۳۳ هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع ۱۱۰ هزار تومان

طرح لنسر

هر مترمربع

هزار تومان ۹۸۲
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز - طلایی ۱۰۸۶ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۱۲۱۶ هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع ۱۵۰ هزار تومان

طرح آونگ

هر مترمربع

هزار تومان ۹۸۲
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز - طلایی ۱۰۸۶ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۱۲۱۶ هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع ۱۵۰ هزار تومان

طرح شفق

هر مترمربع

هزار تومان ۵۲۰
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۵۹۸ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۶۲۴ هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع ۱۱۰ هزار تومان

طرح برزو

هر مترمربع

هزار تومان ۸۷۸
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۹۵۶هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۱۰۸۶ هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع ۱۳۰ هزار تومان

طرح نامنظم

هر مترمربع

هزار تومان ۲۹۹
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۳۳۸ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۴۱۶ هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع ۱۱۰ هزار تومان

طرح تاج

هر مترمربع

هزار تومان ۵۷۲
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۶۱۱ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۶۷۶ هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع ۱۱۰ هزار تومان

طرح زرنگار

هر مترمربع

هزار تومان ۵۰۷
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۵۵۹ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۶۳۷ هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع ۱۵۰ هزار تومان

طرح تارا

هر مترمربع

هزار تومان ۵۰۷
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۵۵۹ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۶۳۷ هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع ۱۵۰ هزار تومان

طرح سورنا

هر مترمربع

هزار تومان ۵۰۷
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۵۵۹ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۶۳۷ هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع ۱۵۰ هزار تومان

طرح ونوس

هر مترمربع

هزار تومان ۳۹۰
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۴۲۹ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۵۲۰ هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع ۱۱۰ هزار تومان

طرح فلورا

هر مترمربع

هزار تومان ۷۳۵
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۸۱۳ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۸۵۲ هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع ۱۳۰ هزار تومان

طرح آیسل

هر مترمربع

هزار تومان ۹۸۲
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۱۰۸۶ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۱۲۱۶ هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع ۱۳۰ هزار تومان

طرح آرژان

هر مترمربع

هزار تومان ۳۹۰
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۴۵۵
 • رنگ دودی - آبی ۴۸۱هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع ۱۱۰ هزار تومان

طرح رماک

هر مترمربع

هزار تومان ۵۳۳
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۵۷۲
 • رنگ دودی - آبی ۶۳۷ هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع ۱۵۰هزار تومان

طرح روبینا

هر مترمربع

هزار تومان ۵۳۳
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۵۷۲
 • رنگ دودی - آبی ۶۳۷ هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع ۱۵۰هزار تومان

طرح آبادیس

هر مترمربع

هزار تومان ۵۰۷
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۵۴۶
 • رنگ دودی - آبی ۶۱۱هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع ۱۳۰ هزار تومان

طرح پرنیا

هر مترمربع

هزار تومان ۴۲۳
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۴۷۵
 • رنگ دودی - آبی ۵۴۰ هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع ۱۱۰ هزار تومان

طرح روناک

هر مترمربع

هزار تومان ۴۲۳
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۴۷۵
 • رنگ دودی - آبی ۵۴۰ هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع ۱۱۰ هزار تومان

طرح آذرخش

هر مترمربع

هزار تومان ۸۱۹
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۹۱۰ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۹۷۵ هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع ۱۵۰ هزار تومان

طرح آرتمیس

هر مترمربع

هزار تومان ۵۵۳
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۶۰۵ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۶۷۰ هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع ۱۳۰ هزار تومان

طرح شاران

هر مترمربع

هزار تومان ۹۳۶
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۱۰۴۰ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۱۱۶۴هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع ۱۳۰ هزار تومان

طرح پرتو

هر مترمربع

هزار تومان ۴۸۸
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۵۴۰هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۶۰۵ هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع ۱۳۰ هزار تومان

طرح تابان

هر مترمربع

هزار تومان ۵۵۳
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۶۰۵ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۶۷۰ هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع ۱۳۰ هزار تومان

طرح پرتو ستون

هر مترمربع

هزار تومان ۶۱۸
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۶۷۰ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۷۳۵ هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع ۱۳۰ هزار تومان

طرح تینا

هر مترمربع

هزار تومان ۹۸۲
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۱۰۸۶ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۱۲۱۶ هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع ۱۵۰ هزار تومان

طرح اریب ستون

هر مترمربع

هزار تومان ۴۵۵
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۴۹۴ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۵۸۵ هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع ۱۱۰ هزار تومان

طرح تاویار

هر مترمربع

هزار تومان ۴۶۸
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۵۲۰هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۵۹۸ هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع ۱۱۰ هزار تومان

طرح برزین

هر مترمربع

هزار تومان ۵۵۳
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۶۳۱ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۶۵۷ هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع ۱۱۰ هزار تومان

طرح بهدیس

هر مترمربع

هزار تومان ۱۰۴۷
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۱۱۵۱ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۱۲۸۱ هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع ۱۵۰ هزار تومان

طرح ماهور

هر مترمربع

هزار تومان ۳۴۵
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
 • رنگ برنز- طلایی ۴۲۳ هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی ۴۸۸ هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع ۱۱۰ هزار تومان